رعايت اصول علمي در ورزش
 

جدول طرح درس تربیت بدنی مقطع راهنمایی¯راکتی

پایه سوم

پایه دوم

پایه اول

آمادگی جسمانی مشترک بین پایه ها

جلسه

بدمینتون

تنیس روی میز

بدمینتون

تنیس روی میز

بدمینتون

تنیس روی میز

مروری برپاس پنجه وساعد

ارزشیابی ورودی-مروری بر تکنیک های گذشته رفع اشکال

مروری برپاس پنجه

ارزشیابی ورودی-مروری بر تکنیک های گذشته رفع اشکال

آشنایی،باتوپ وراکت

آموزشراکت گیری

آشنایی باراکت گیری/بازی توپ وراکت

دو/دراز نشست/طناب

2و1

مهر

تمرینات پیشرفته ساعد-رفع اشکال

مروری بر سرویس ها/آموزش سرویس ترکیبی

رفع اشکالات

آموزش ساعد

آموزش پیچ زیر،راکت گیری کات،حرکات پا

تمرینات هماهنگی توپ وراکتآموزش سرویس فورهند

آموزش حالت آماده باش، حرکات مقدماتی گام/سایه زنی مراحل فورهند

دو/انعطاف/طناب

4و3

آموزش سرویس ساده

تمرینات ورفع اشکال

آموزش بلوک کردن

آموزش ساعدمرحله دریافت -ارسال

آموزش سرویس کات فورهند –رفع اشکال بازی

تمرینات سرویس فور/آموزش حالت آماده دریافت

آموزش ضربه فورهند/زوایای راکت

دو /استقامت عضلات شانه

2و1

آبان

تمرینات سرویس-دریافت/بازی درزمین

تمرینات ورفع اشکال

آموزش تک بک هند

آموزش ساعددوبه دو-کنترلی

]موزش ضربه کات فورهند –رفع اشکال

آموزش وتمرین ضربات فورهند بالای سر

رفع اشکال فورهند

آموزش سرویس فورهند

دو/دراز نشست/طناب

4و3

رفع اشکال ساعد-سرویس-دریافت

رفع اشکالات تمرین تست های نوبت اول

تمرینات ورفع اشکال ساعد

رفع اشکالات تمرین تست های نوبت اول

رفع اشکالات تمرین تست های نوبت اول

رفع اشکالات تمرین تست های نوبت اول

درازنشست/ططناب/انعطاف

2و1

آذر

امتحانات نوبت اول-عملی ورزش

4و3

امتحانات نوبت اول آموزشگاه

دی

شطرنج /دارت

مروری برتکنیک های قبل-رفع اشکال تک بک هند- تئوری

شطرنج /دارت

مروری برتکنیک های قبل-آموزش سرویس کات بک هند

مطالب تئوری

حرکاتپا پا شطرنج دارت/تئوری

آموزش بک هند

استقامت عضلات کمربند شانه ای/-طناب

2و1

بهمن

فعالیت آمادگی جسمانی ومطالب تئوری

مطالب تئوری /سایه زنی لوپ آرام فورهند

فعالیت آمادگی جسمانی ومطالب تئوری

مطالب تئوری آموزش ضربه کات بک هند-بازی

سایه زنی ومطالب تئوری/شطرنج

4و3

آموزش ضربه لوپ آرام-تمرین رفع اشکال

ومطالب تئوری تمرین ورفع اشکال کات-بازی

حرکاتپا پا شطرنج/دارت/تئوتئوری

آموزش

استقامت عضلات کمربند شانه ای/-طناب/دراز نشست

2و1

اسفند

تمرین ضربه لوپ آرام- رفع اشکال/تئوری

سایه زنی تک

سایه زنی ومطالب تئوری/شطرنج

بازی

4و3

تمرینات ترکیبی

بازی درزمین

تمرینات مهارتی لوپ وتک –تمرینات افزایش سرعت وعکس العمل/تاکتیک

دواستقامت قلبی-تنفسی

کمربندشانه ای

آموزش ضربه تک

فورهند –تمرینات افزایش سرعت وعکس العمل

تمرین ورفع اشکال مهارتهای قبل

آموزش سرویس دورازمیز،هدفدارتمرینات مهارتی

استقامت قلبی تنفسی/کمربندشانه

1

فروردین

رفع اشکال( دریافت سرویس –چرخش)

بازی تمرینات تاکتیکی ورفع اشکال

دواستقامت قلبی-تنفسی

بازی تمرین ورفع اشکال

آموزش کلییر فورهند

آموزش سرویس نزدیک /تمرین

دواستقامت قلبی-تنفسی

2

رفع اشکالات تمرین تست های نوبت دوم

تمرین تست ها

رفع اشکالات تمرین تست های نوبت دوم

اصلاح تکنیک تمرین تست های نوبت دوم

رفع اشکالات تمرین تست های نوبت دوم

تمرین تست ها

2و1

اردیبهشت

امتحانات نوبت دوم-عملی ورزش

امتحانات نوبت دوم آموزشگاه

خرداد

سال تحصیلی

  نوشته شده در  ساعت   توسط گروه تربيت بدني راهنمايي عمومي استان  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM